Ochrana súkromia a osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach www.babysittingkosice.sk www.babysittingkosice.blogspot.com  (Stránky)

Vstupom a používaním týchto Stránok vyhlasujete, že s ustanovením týchto Zásad ochrany osobných údajov súhlasíte.

Osobné informácie

Nato, aby sme boli schopní odpovedať na vaše otázky, plniť vaše požiadavky, budeme vás možno musieť požiadať o osobné údaje, ako sú napr. vaše meno, adresa, meno a  dátum narodenia vašich detí, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo. Tieto údaje využijeme v súlade s platnými právnymi predpismi na odoslanie odpovedí na vaše otázky, alebo na to, aby sme vás mohli kontaktovať elektronickou poštou či telefonicky a informovať vás tak o nových službách alebo o propagačných akciách, ktoré vám budeme môcť ponúknuť. Ak nám zašlete objednávku alebo požiadavku na službu alebo ak zašlete materiál na tieto Stránky, budeme vás možno musieť kontaktovať kvôli dodatočným informáciám potrebným pre spracovanie alebo splnenie vašej objednávky a/alebo požiadavky. S výnimkou prípadov, keď to vyžadujú platné zákony, neodovzdáme tieto informácie tretej strane bez vášho dovolenia, okrem prípadov, keď to bude nevyhnutné pre spracovanie vašej objednávky, splnenie vašej požiadavky. Zároveň týmto dávate spoločnosti RenMark právo na hore uvedený účel poskytnúť vami dodané informácie partnerom, ktorí spolupracujú so spoločnosťou RenMark.

Ako zákonný predpoklad slúži NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,   zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,   zákon č. 351/2011 Z.z. o  elektronických komunikáciách.

Ako používame zhromažďované osobné údaje

Formuláre

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich formulárov, budú použité výhradne pre účely, pre ktoré boli určené, a to:
–  údaje z “Kontaktného formulára” výlučne pre potreby spätného kontaktovania sa s vami, za účelom dodatočných informácií potrebným pre
   spracovanie alebo splnenie vašej objednávky a/alebo požiadavky.
–  údaje z formulára “Registračný formulár” výlučne pre potreby vytvorenia „Dohody o poskytnutí služby – opatrovanie dieťaťa

Informácie o súboroch cookies a identifikácia návštevníka

V súlade so zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciách by sme vás radi upozornili, že web www.babysittingkosice.sk a  www.babysittingkosice.blogspot.com používa cookies.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak budete pokračovať v prehliadaní našich stránok, považujeme to za vás súhlas s ukladaním cookies do vášho zariadenia. Ak s ukladaním cookies nesúhlasíte, prejdite prosím do nastavenia vášho prehliadača a vypnite ukladanie cookies.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Webstránky môžu používať aj cookies tretích strán, napríklad pre zobrazovanie relevantnej reklamy návštevníkovi (Google, eTarget).

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom osobných údajov je RenMark spol. s.r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice, IČO: 46633456,  (ďalej len ako „my“, „náš“ alebo „RenMark“). Na RenMark sa môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese renmark@babysittingkosice.sk alebo na adrese RenMark spol. s.r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice.  Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie.

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva RenMark ako prevádzkovateľ.
Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:
• fyzické osoby, ktoré majú záujem o kúpu služby, akou je zabezpečenie súkromných detských osláv, mobilného detského kútika na svadby a 
  súkromné oslavy, opatrovanie dieťaťa
• fyzické osoby, ktoré si zakúpili naše služby

Spracovanie osobných údajov

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o našich klientoch, vrátane potencionálnych klientov, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

• Základné identifikačné údaje
Základné identifikačné údaje sú súčasťou každej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Patrí medzi ne napríklad meno a priezvisko, adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti a podpis, meno a  priezvisko detí a ich dátum narodenia v prípade zabezpečenia opatrovania detí
• Kontaktné údaje
Medzi kontaktné údaje patrí napríklad e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa.
• Informácie o využívaní produktov a služieb
Medzi tieto informácie patria informácie o produktoch, ktoré u nás máte alebo ste mali, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť vhodné riešenie.   

Spôsob a účel získavania a spracúvania vašich osobných údajov   

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu.

Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu

Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä účel uzatvorenia a plnenia zmluvy, plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ochrana našich práv a právom chránených záujmov. 

• Spracúvanie na základe zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu na základe Vašej žiadosti 

Vaše osobné údaje spracúvame na účely Vašej zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu na základe vašej žiadosti, pracujeme s nimi najmä pri rokovaní o uzavretí, zmene alebo spravovaní vašej zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu na základe vašej žiadosti. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu. vaše osobné údaje ďalej spracúvame na účely správy zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu alebo na rokovanie o uzavretí alebo zmene zmluvy uskutočnené na návrh dotknutej osoby. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu. Pre tento účel je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je však nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu, resp. predzmluvného vzťahu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva. Uvedené platí aj pre predzmluvný vzťah.

• Spracúvanie na základe oprávnených záujmov

Oprávnený  záujem  RenMark – zámer je oprávnený a  neprevyšuje záujmy dotknutej osoby. Spočíva  v priamom marketingu.
RenMark ako prevádzkovateľ je oprávnený na e-mailové adresy a telefónne čísla získané od svojich zákazníkov zasielať svoju marketingovú komunikáciu s ponukou tovarov a služieb.

Základom tohto oprávneného záujmu je:
– snaha o poskytovanie ponuky tovaru a služieb našim zákazníkom v najvyššej možnej kvalite a zlepšovanie nášho zákazníckeho vzťahu s  nimi,
– starať sa o potreby našich zákazníkov;
– porozumenie našim zákazníkom vrátane vzorov, správania ako aj toho, čo sa im páči a nepáči;
– testovanie a vývoj nových služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich
– zasielať oznámenia, o ktorých si myslíme, že ich budú zaujímať a budú pre nich potrebné a  prospešné

Spracúvanie s Vašim súhlasom

•  Spracúvanie na marketingové účely

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely marketingu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas.
Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti:
•  ponuku produktov a služieb, ktorú vám na základe vášho súhlasu môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov alebo správ zasielaných na mobilné zariadenia prostredníctvom telefónneho čísla, písomnou formou, či formou telefonického volania,
•  výskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.
Poskytnutý súhlas na marketingové účely je úplne dobrovoľný. Udelený súhlas na marketingové účely, trvá po dobu  nasledujúcich 11  rokov  do doby, než súhlas odvoláte. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne e-mailom na adrese renmark@babysittingkosice.sk alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu RenMark spol. s  r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice.

Doba na uchovávanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania vašej zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení zmluvného, resp. predzmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.
Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov.

Vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom

Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.   Tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať. 

• Právo na prístup k  údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

• Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

• Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
– už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
– odvoláte svoj súhlas;
– namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
– spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
– osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
– ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

• Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme.
K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak
– nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
– spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
– vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
– namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

• Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

• Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
– na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
– z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
– vytvárania zákazníckeho profilu,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. Ak vznesiete námietku súvisiacu s priamym marketingom, prestaneme využívať vaše osobné údaje na priame marketingové účely.

• Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete sa kedykoľvek obrátiť s vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to na e-mailovej adrese  renmark@babysittingkosice.sk  alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu RenMark spol. s  r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice

Lehota na odpoveď

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty, vrátane uvedenia dôvodu, vás budeme informovať.

Spôsob odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať a to  iba v písomnej podobe, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať. Súhlas môžete odvolať:
– zaslaním oznámenia na email  renmark@babysittingkosice.sk;
– listom zaslaným na korešpondenčnú adresu RenMark spol. s  r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice
– písomným vyhlásením podaným osobne do rúk konateľa spoločnosti RenMark spol. s  r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice pri osobnom stretnutí, ktoré bolo dohodnuté emailom

Prístup k vašim osobným údajom

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, poskytovatelia IT služieb,  externá účtovná firma, audítori, finančná kontrola, súdy, úrady činné v  trestnom konaní.

Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše účtovníctvo, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorené obchodné zmluvy a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení  ich spracúvať.

Zoznam sprostredkovateľov

Ing. Gabriel Brecko s.r.o.
Profesia, spol. s r.o.
Solitea Slovensko, a.s.

Neplnoletí

Osoba mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná hranica v danej krajine nesmie zasielať spoločnosti RenMark žiadne informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na používanie týchto Stránok a služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu.

Zmeny

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť alebo môžeme zmeniť, upraviť alebo zamedziť prístup na Stránky alebo ich obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.